Z jaką częstotliwością prowadzi się szkolenia BHP?

Kodeks pracy jasno reguluje obowiązki szefa wobec zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z najważniejszych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zadaniem pracodawcy jest nie tylko dbanie o przestrzeganie określonych zasad. To też organizowanie prelekcji z tego tematu i testowanie wiedzy pracowników. Niektóre szkolenia powinny(a) byćodświeżane(a) regularnie.

Jakie profesje wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je przerabiać?

Kursy BHP – bezpieczeństwo przede wszystkim

Każda osoba rozpoczynająca pracę zobowiązana jest do znajomości BHP. Dotyczy to wszystkich uczestników rynku pracy.

Przepisy BHP to zespół reguł definiujących ewentualne niebezpieczeństwa na danym etacie. Prezentują one również metody unikania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto wskazują jak trzeba się zachować w przypadku gdy niepożądana sytuacja ma miejsce.

Programy nauczania opracowuje pracodawca lub wskazana jednostka organizacyjna. Robi się to w oparciu o obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie różnicujemy na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być organizowane cyklicznie i powinny kończyć się testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Co jaki czas prowadzi się zajęcia BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla niektórych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) wiedzy. Szczególnie osoby na stanowiskach kierowniczych powinny być ciągle na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Powinność odbywania cyklicznych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Odświeżania wiedzy z przedmiotu BHP wymagają wszystkie stanowiska, na których występują elementy szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego typu szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń okresowych powinno być zorganizowanie w czasie 6 – 12 miesięcy od momentu zatrudnienia na określonym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń związana jest z rodzaju świadczonej pracy. Pozycje pracujące przy niebezpiecznych czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na szkodliwe warunki – w w tych okolicznościach szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest stosunkowo bezpieczna proszeni są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Jak przygotowywane są szkolenia BHP?

Cykliczne kursy z zakresu BHP pozwalają na bardziej efektywne działanie przedsiębiorstw. Znajomość obowiązujących norm chroni pracowników przed awariami.

Dobrze przeprowadzone szkolenie powinno opierać się na warunkach panujących w miejscu pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi pracodawca.